Algemene offertevoorwaarden

1.Toepassingsgebied (a) De hieronder beschreven Algemene Voorwaarden (hierna “AV”) zijn van toepassing op de uitvoering van alle werken door STABCO FOUNDATIONS (hierna “STABCO) met de klant. (b) Ze zijn exclusief van toepassing zodat de toepasselijkheid van de AV van de klant uitdrukkelijk uitgesloten wordt. Afwijkingen van of aanvullingen op de AV van STABCO zijn slechts geldig voor zover deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. In geval van tegenspraak, prevaleren steeds de AV van STABCO. (c) Leiden onherroepelijk tot aanvaarding van deze AV: de ondertekening en/of schriftelijke bevestiging van een offerte van STABCO door de klant.

2. Prijzen en offerte (a) BTW en taksen vallen steeds ten laste van de klant.(b) De offerte is gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen en materialen. Indien deze wijzigingen ondergaan, behoudt STABCO zich het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen. (c) De hoeveelheden van materialen worden op indicatieve wijze in de offerte meegedeeld. De werkelijke hoeveelheid kan dus verschillen naargelang de concrete omstandigheden. Ook hier behoudt STABCO zich het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen. (d) Alle omstandigheden die tijdens het verzenden van een offerte redelijkerwijze onvoorzienbaar waren zullen worden beschouwd als gevallen van overmacht, die niet ten laste van STABCO kunnen vallen. (e)Tenzij anders vermeld, blijft de offerte van STABCO gedurende drie maanden geldig.

3. Totstandkoming van de overeenkomst De overeenkomst komt tot stand door ondertekening en/of schriftelijke bevestiging van de offerte door de klant.

4. Ontbinding of verbreking door de klant (a) De klant is niet gerechtigd om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door zijn enkele wil te verbreken. Doet hij dit toch, dan zal hij, ongeacht de reden van verbreking, een forfaitaire schadevergoeding t.b.v. 20% van het initiële bedrag betalen aan STABCO. (b) De in het kader van de overeenkomst door STABCO opgemaakte plannen, ontwerpen en documenten blijven haar eigendom. Het vermenigvuldigen of mededelen hiervan aan derden, voor welk doel dan ook, is niet toegelaten. Bij verbreking van de overeenkomst dienen deze documenten onmiddellijk te worden terugbezorgd.

5. Bijkomende werken, meerwerken en minderwerken (a) Alle gevraagde bijkomende werken, zoals voorbereidende opmetingen, controleaslijnen,… worden in regie verrekend. (b) Indien de klant tijdens de werken meerwerken of wijzigingen aanvraagt, zal dit schriftelijk en/of telefonisch afgesproken worden. Daarnaast kunnen meerwerken met alle middelen van recht bewezen worden, dus ook met mails naar de klant met verwijzing naar meerwerken , zelfs zonder prijsafspraken. De meerwerken en/of wijzigingen zijn ten laste van de klant. Ze worden onmiddellijk verrekend bij de verschijning van de eerstvolgende betalingstermijn. (c) Indien, na totstandkoming van de overeenkomst en/of na aanvang van de werken, de omvang van de totale werken of van een post verminderd wordt met 20% of meer, is de klant aan de opdrachtnemer een forfaitaire vergoeding van 10% op de waarde van de verminderde werken verschuldigd, met uitzondering van het bedrag bepaald voor het vervoer, het opstellen en het demonteren van het materieel dat integraal verschuldigd blijft.

6. Werkterrein (a) De klant is verplicht om de uitvoering van het werk binnen de normale werktijden mogelijk te maken door: - te zorgen dat de toegang tot de werf op ieder ogenblik vrij en geschikt is voor de transporten en beschikbaarheid van het materieel. Indien de klant deze verplichting niet nakomt, zal hij instaan voor alle ermee gepaard gaande gevolgen. De werfafsluiting, - signalisatie, - veiligheid en bewaking zijn volledig ten laste van de klant, waarbij de wettelijke voorschriften worden nageleefd. - te zorgen voor de aanleg en het onderhoud van een droog, vlak, stabiel werkterrein dat voldoende ruim is om de normale werking van de machines, vaste werfinrichting en het stapelen van materialen toe te laten. STABCO dient zodoende normaal te kunnen manoeuvreren met zijn materiaal op het werkterrein, zodat elke kost voor een eventuele verplaatsing van de schoren en / of steigers ten laste van de klant valt. - bij de aanwezigheid van spanningswater, ten zijnen laste, de nodige maatregelen te treffen om de spanning te verlagen zodat de werken ongehinderd kunnen worden uitgevoerd. - het werkterrein, inclusief het terrein op openbaar en privé domein in de onmiddellijke omgeving van de werf en dat mogelijks invloed kan ondervinden van de uitvoering van de werken door de opdrachtnemer, vrij te maken van alle onder- en bovengrondse hindernissen, zoals boomstronken, hoogspanningslijnen, algemene nutsleidingen, bestaande funderingen, … Dienvolgens zijn alle rechtstreekse en onrechtstreekse gevolgen van het stoten op hindernissen volledig ten laste van de klant. - voor zover de klant zelf materialen levert, dient de klant deze te lossen op de door STABCO voorziene plaats en volgens zijn gewenst ritme. De materialen beantwoorden aan de kwaliteit zoals bepaald in de overeenkomst of in de wet. STABCO kan deze materialen weigeren indien ze niet beantwoorden aan de vereiste kwaliteit. (b) Het is aan de klant om te verifiëren of de staat van de naastliggende funderingen en gebouwen compatibel zijn met de door de opdrachtnemer uit te voeren werken. Gevallen van abnormaal risico (dure precisie-instrumenten, historische gebouwen, enz.) dienen vóór de aanvang van de werken van de opdrachtnemer, door de klantschriftelijk gesignaleerd te worden en de te nemen maatregelen moeten door de klant getroffen worden.(c) voor de aanvang van de werken zal de klant van STABCO een invulfiche krijgen waarop enkele voorwaarden staan die vervuld moeten worden bij aanvang van de werken. De klant voorziet zeker sociale en sanitaire voorzieningen, stromend water, elektriciteit 380V of stroomgroep minstens 45KVA, parkeerverbod waar nodig, rijplaten en/of wegbescherming,  Vlak, aangedrukt terrein in steenslag (de ondergrond moet draagkrachtig genoeg zijn voor onze machines). Bij Secanspalenwanden en paalfunderingen, voorziet u een steenslagkoffer van minimum 30 cm dik, naargelang de stabiliteit van de ondergrond. De steenslagkoffer moet een machine van 75 ton kunnen dragen en mag niet wegzakken. Het is aangeraden om onder de steenslagkoffer een geotextielen doek te voorzien.

7. Verplichtingen van STABCO en de klant (a) STABCO is gehouden de werken uit te voeren conform de regels van de kunst. (b) De klant is ertoe gehouden te voorzien in de detailinplanting van de werken op werkniveau, tenzij anders uitdrukkelijk en schriftelijk wordt overeengekomen. In voorkomend geval, moet de klant in ieder geval de vaste referentiepunten en aslijnen op het terrein realiseren, in de onmiddellijke omgeving van de werken en dit conform een ondubbelzinnige aanduiding op de uitvoeringstekeningen. (c) De klant stelt alle goedgekeurde tekeningen (in DWG-formaat) gratis ter beschikking van STABCO: minstens 2 weken voor de aanvang van de werken, met uitzondering van de uitvoering van de geprefabriceerde palen of grondkerende wanden waarvoor minimum 4 weken dienen gerespecteerd te worden. (d) De klant bekomt alle vereiste vergunningen en toelatingen, inclusief de KLIP-melding. De daaraan verbonden kosten vallen ten laste van de klant. (e) De klant staat in voor het gratis leveren van water en elektriciteit 3x380V, nodig voor de uitvoering van de werken van de opdrachtnemer. Tevens moeten alle voorzieningen conform de Welzijnswet en haar uitvoeringsbesluiten, alsook het A.R.A.B door de klant worden verstrekt, zoals sanitaire lokalen, droogruimtes, werfverlichting, trappentorens,… (f) De klant licht STABCO in over de relevante zaken die in de werfvergadering aan de orde zijn gekomen. De klant verstrekt in dat geval een afschrift van de relevante passages uit de notulen van de werfvergadering. (g) De klant dient op zijn kosten, voor en onmiddellijk na de werken, een grondige plaatsbeschrijving op te maken. Hiertoe nodigt hij de opdrachtnemer schriftelijk uit, tenminste 5 kalenderdagen voor de start van de werken.

8. Uitvoeringstermijnen (a) De voorziene datum van aanvang dient ten gepaste tijde schriftelijk aan STABCO gemeld te worden. De klant dient ervoor te zorgen dat STABCO haar werkzaamheden kan aanvangen op de overeengekomen dag, indien dit niet lukt, wordt er aan de klant een vertragingsvergoeding van 250 euro/dag aangerekend. STABCO behoudt zich het recht voor om de start en/of uitvoering op te schorten zo de klant in gebreke blijft zijn verbintenissen na te komen (zoals bijvoorbeeld  elke vertraging voor het bekomen van een vergunning of toelating …) of zo er zich een wijziging in diens juridische toestand voordoet. De hiermee gepaard gaande kosten vallen ten laste van de klant (b) De opgegeven planning is indicatief en kan zodoende geenszins aanleiding geven tot ontbinding, verbreking van de overeenkomst, vertragingsboetes of verrekeningen van de klant tov STABCO. (c) Volgende niet limitatief opgesomde gevallen kunnen een verlenging van de leveringstermijn, zonder recht op schadevergoeding vanwege de klant, gronden: panne aan machines, overmacht, noodweer, vorst, brand, natuurrampen, schaarste aan vervoermiddelen, iedere buiten de wil van STABCO liggende oorzaak die de materialen of bevoorrading moeilijker of duurder maakt, rellen, abnormale hoge of lage waterstand, stroom- of nutsonderbrekingen, uitzonderlijke weersomstandigheden, vertraging in de door de klant en/of derden te verrichten werkzaamheden/leveringen. In geval van langdurige stilstand behoudt STABCO zich bovendien het recht voor om het materieel van de werf te verwijderen. De werken zullen hervat worden op de datum die in gemeen overleg wordt bepaald, rekening houdend met de beschikbaarheid van het materieel en de planning van STABCO. Alle financiële gevolgen (prijsstijgingen, termijnverlengingen,…) vallen ten laste van de klant.

9. Oplevering (a) de oplevering vindt plaats als: de laatste vorderingsstaat van het project is goedgekeurd of wanneer de klant het werk van STABCO heeft goedgekeurd dan wel aanvaard na schriftelijke uitnodiging door STABCO – wanneer 10 dagen zijn verstreken nadat STABCO schriftelijk gemeld heeft dat het werk voltooid is en de klant nagelaten heeft binnen deze termijn goed te keuren of te weigeren – vanaf ingebruikname, wanneer de klant de werken geheel of partieel geweigerd heeft. Onder ingebruikname wordt het verder bouwen op de uitgevoerde funderingstechnieken verstaan.

10. Overdracht van risico De overdracht van risico’s bedoeld in artikel 1788 – 1789 B.W. gebeurt naarmate de werken uitgevoerd worden of, in
voorkomend geval materialen, goederen of installaties geleverd worden. D.w.z. dat de risico’s van verlies, beschadiging, diefstal, waardevermindering,… ten laste van de klant zijn vanaf het verlaten van de magazijnen van STABCO.

11. Aansprakelijkheid (a) De waarborg die de gebruikte producten en materialen dekt, beperkt zich uitsluitend tot deze uitgedrukt door de fabrikant, binnen de grenzen door de fabrikant omschreven en welke STABCO ontlasten van elke aansprakelijkheid, zelfs deze van gewoon recht, tenzij uitdrukkelijk andere garantietermijnen werden afgesproken. STABCO kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor materialen geleverd door de klant zelf. Tot slot kan, ongeacht het voorgaande, de vrijwaringsplicht van STABCO m.b.t. de gebreken in de geleverde goederen zich niet verder uitstrekken dan deze van haar leveranciers. (b) Zo de 10-jarige garantie van artikel 1792 B.W. van toepassing zou zijn, vangt deze aan op het tijdstip van oplevering zoals vermeld onder artikel 9. Indien er sprake is van voorlopige en definitieve oplevering, vangt het tijdstip aan vanaf de voorlopige oplevering. (c) Na oplevering in de zin van artikel 9 worden alle zichtbare gebreken geacht aanvaard te zijn. Indien er sprake is van voorlopige en definitieve oplevering, vangt het tijdstip aan vanaf de voorlopige oplevering. (d) In geval van verborgen gebreken, dient de klant het gebrek te melden per aangetekende brief binnen acht dagen na ontdekking van het gebrek. Elke rechtsvordering voor verborgen gebreken is slechts ontvankelijk indien ze wordt ingesteld binnen 6 maanden na ontdekking van het gebrek. Bovendien is de aansprakelijkheid van STABCO voor licht verborgen gebreken conventioneel beperkt tot één jaar na de oplevering vermeld in artikel 9. Indien er sprake is van voorlopige en definitieve oplevering, vangt het tijdstip aan vanaf de voorlopige oplevering. (e) STABCO kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor: - zettingen of schade van gelijk welke aard, veroorzaakt door de wijziging van de waterstand, door afkalving van de ondergrond, door grondverschuivingen al dan niet te wijten aan mijnontginning, door oude groeven, door bronnen, het pompen enz., of door de werking van zuren of andere schadelijke stoffen die zich in de grond of in het ondergronds water bevinden. Indien de aanwezigheid van schadelijk water of schadelijke producten ons vóór het begin van de werken ter kennis wordt gebracht of wanneer dit ontdekt wordt tijdens de uitvoering van onze werken, zullen partijen naar een oplossing zoeken die de veiligheid van de funderingen verzekert. In dit geval zullen de meerkosten ten laste gelegd worden van de klant. - schade toegebracht aan ondergrondse kabels, buizen of leidingen, rioleringen,… tenzij de klant hem door middel van tekeningen voldoende schriftelijk heeft geïnformeerd over de exacte en feitelijk juiste ligging. In voorkomend geval dient de klant alle maatregelen te treffen teneinde de werken van de opdrachtnemer mogelijk te maken, zoals het realiseren van de nodige omleidingen.

12. Verzekering (a) STABCO verbindt zich ertoe de wettelijk verplichte verzekeringen af te sluiten (b) De klant verzekert op zijn kosten het werk door een ABR verzekering. De klant zal bedingen dat in de polis alle betrokken partijen zijn gedekt, alsook een afstand van verhaal voor alle verzekerden. De ABR – verzekering dient tevens te voorzien in een dekking van alle schade aan naburige panden, gebouwen of onroerende goederen. Ingeval de opdrachtnemer een fout zou hebben begaan, kan hem maximum een franchise van 5.000,-€ worden ten laste gelegd. (c) De aansprakelijkheid zonder fout in het kader van artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek (abnormale burenhinder) is steeds ten laste van de klant en nooit ten laste van STABCO.(d) er wordt een overkoepelende polis door de hoofdaannemer afgesloten wat de 10-jarige aansprakelijkheid betreft, waarin STABCO is opgenomen. Indien dit niet het geval is, moet 14 dagen voor de aanvang van de werken, de architect van de klant STABCO er op wijzen om een polis af te sluiten. Deze polis zal doorgerekend worden aan de klant aan 4% van het totale offertebedrag van het project.

13. Klachten (a) Klachten zijn slechts ontvankelijk in zoverre door de klant een grondige plaatsbeschrijving werd opgemaakt en mits er in de periode van de werken geen gelijktijdige werken met schaderisico’s werden uitgevoerd (bronbemalingen, afbraak, wegnemen van schoringen, enz.). (b) Een gebrek aangaande de werken dient schriftelijk te worden meegedeeld en dit binnen de 8 kalenderdagen na vaststelling ervan en dit om toe te laten de betwiste feiten tegensprekelijk vast te stellen. Bij overschrijding van de termijn vervalt iedere aansprakelijkheidsverplichting. Eventuele schade dient binnen de 24 uur
na vaststelling schriftelijk te worden gemeld aan de opdrachtnemer.

14. Betaling (a) De factuur is gebaseerd op goedgekeurde vorderingsstaten. De opdrachtgever bezorgt de opdrachtnemer binnen de 5 werkdagen na ontvangst van vorderingsstaat zijn goedkeuring hiervan of zijn eventuele bemerkingen erop. Bij ontbreken van goedkeuring of gefundeerde bemerkingen van de klant binnen de vooropgestelde termijn, wordt de vorderingsstaat beschouwd als goedgekeurd, zonder voorbehoud. De eindafrekening omvat de tegensprekelijk opgemeten en uitgevoerde werken. (b) De facturen zijn betaalbaar te 2300 Turnhout, Parklaan 22 bus 17 uiterlijk 8 dagen na factuurdatum. (c) Het bedrag van elke factuur dat niet volledig betaald is op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met een forfaitaire vergoeding van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 125,00 EUR. (d) Dit verhoogde bedrag brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling intresten op van 1% per aangebroken maand op het nog te betalen factuurbedrag vanaf de datum van de factuur tot de dag der algehele betaling. (e) Alle mogelijke garanties en aansprakelijkheden gelden enkel wanneer alle facturen zijn voldaan. (f) De betaling van de factuur kan niet afhankelijk gesteld worden van derden, zoals bijvoorbeeld de betaling door de klant van de opdrachtgever of een schadegeval bij eigenaars van naburige gebouwen. (g) Compensatie van vorderingen op verschillende werven is slechts mogelijk na wederzijds uitdrukkelijk akkoord. De opdrachtnemer aanvaardt geen enkele inhouding op de gefactureerde bedragen. (h) In geval van het niet naleven van de contractuele bepalingen en meer in het bijzonder, in het geval van niet betaling of van vertraging van de betalingen, heeft STABCO het recht om de werken stil te leggen en de wachttijden in rekening te brengen. Bovendien kan STABCO, wanneer de betalingstermijn de veertien dagen overschrijdt, al haar materiaal of een gedeelte ervan van de werf laten verwijderen, waarbij alle gevolgen ten laste vallen van de klant. Tot slot kan zij bij niet-betaling tot onmiddellijke ontbinding van de overeenkomst overgaan bij eenvoudige schriftelijke kennisgeving acht dagen nadat een ingebrekestelling zonder gevolg is gebleven, onverminderd het recht om terugbetaling van de gedane kosten vergoeding van de geleden schade te eisen. (i) Om geldig te zijn dienen klachten te gebeuren per aangetekende brief binnen de acht dagen na factuurdatum en alleszins voor het de ingebruikname. Onder ingebruikname wordt het verder bouwen op de uitgevoerde funderingstechnieken verstaan. Na afloop van deze termijn worden de werken geacht aanvaard te zijn door de klant. Het indienen van een klacht ontheft de koper/opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichtingen.(j) er wordt een voorschot van 10% betaald door de klant voor het aanvatten van de werken.

15.Waarborg Er wordt een bankwaarborg van 5% gesteld door STABCO indien de klant hier naar vraagt en indien het offertebedrag boven de 20.000 euro is vastgesteld. De bankwaarborg wordt door de bank toegestuurd naar de klant. De bankwaarborg komt vrij 1 jaar na datum van de laatste factuur mbt het project. Inhoudingen van facturen als waarborg worden niet getolereerd.

16. Eigendomsvoorbehoud (a) Tot aan de volledige betaling en vervulling van alle verplichtingen uit de overeenkomst, blijven de door STABCO geleverde goederen eigendom van STABCO. Deze goederen vallen in geval van insolventie van de klant buiten de boedel van de klant (b) de klant verbindt er zich toe om STABCO onmiddellijk te verwittigen bij enige beslaglegging ter zijner laste op voormelde goederen eigendom van STABCO.

17. Ontbinding STABCO behoudt zich het recht voor de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaand ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de
opdrachtgever/koper.

18. Bevoegde rechtbank en toepasselijk recht In geval van betwisting zijn enkel de Rechtbanken van Turnhout bevoegd en is enkel het Belgisch recht toepasselijk.

Algemene verkoopsvoorwaarden

1. Al onze werken, leveringen en verkopen zijn onderworpen aan deze algemene factuurvoorwaarden en dit onafgezien van onze algemene leverings- en aannemingsvoorwaarden die eveneens integraal deel uitmaken van de overeenkomst. De klant wordt verondersteld deze algemene factuurvoorwaarden te kennen en te aanvaarden. Bedingen die afwijken van deze voorwaarden zijn slechts bindend wanneer ze schriftelijk aanvaard werden door STABCO.

2. De opgegeven uitvoering –en leveringstermijnen houden namens STABCO geen garantie in. Een vertraging kan in elk geval geen aanleiding geven tot de betaling van schadevergoeding of de ontbinding van de overeenkomst.

3. Wettelijke taksen of andere heffingen, eventueel ingevoerd gedurende de uitvoering, zijn steeds voor rekening van de klant.

4. De factuur is gebaseerd op goedgekeurde vorderingsstaten. De klant bezorgt de opdrachtnemer binnen de 5 werkdagen na ontvangst van vorderingsstaat zijn goedkeuring hiervan of zijn eventuele bemerkingen erop. Bij ontbreken van goedkeuring of gefundeerde bemerkingen van de klant binnen de vooropgestelde termijn, wordt de vorderingsstaat beschouwd als goedgekeurd, zonder voorbehoud.

5. De facturen zijn betaalbaar te 2300 TURNHOUT, Parklaan 22/17 uiterlijk acht dagen na factuurdatum.

6. Het bedrag van elke factuur dat niet volledig betaald is op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met een forfaitaire vergoeding van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 125,00 EUR. Dit verhoogde bedrag brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling intresten op van 1% per aangebroken maand op het nog te betalen factuurbedrag vanaf de datum van de factuur tot de dag der algehele betaling.

7. De betaling van de factuur kan niet afhankelijk gesteld worden van derden, zoals bijvoorbeeld de betaling door de klant van de opdrachtgever of een schadegeval bij eigenaars van naburige gebouwen.

8. De geleverde goederen, zelfs wanneer ze niet in haar bezit zijn, blijven eigendom van STABCO totdat de volledige hoofdsom, intresten, kosten en belastingen werden betaald. De risico’s van verlies, beschadiging, diefstal, waardevermindering,… zijn en blijven echter ten laste van de Klant vanaf het verlaten van de magazijnen van STABCO.

9. In geval van niet-betaling heeft STABCO het recht om alle verdere werken stil te leggen tot volledige betaling en de wachttijden in rekening te brengen. Bovendien kan zij bij niet-betaling tot onmiddellijke ontbinding van de overeenkomst overgaan bij eenvoudige schriftelijke kennisgeving acht dagen nadat een ingebrekestelling zonder gevolg is gebleven, onverminderd het recht om terugbetaling van de gedane kosten en vergoeding van de geleden schade te eisen. Zij zal dan haar materieel van de werf laten verwijderen.

10. STABCO  behoudt zich het recht voor de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaand ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de opdrachtgever/koper.

11. Om geldig te zijn dienen klachten te gebeuren per aangetekende brief binnen de acht dagen na factuurdatum en alleszins voor de ingebruikname. Onder ingebruikname wordt het verder bouwen op de uitgevoerde funderingstechnieken verstaan. Na afloop van deze termijn wordt de factuur geacht aanvaard te zijn door de klant. Het indienen van een klacht ontheft de koper/opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichtingen.

12. In geval van verborgen gebreken, dient de koper/opdrachtgever het gebrek te melden per aangetekende brief binnen acht dagen na ontdekking van het gebrek. Elke rechtsvordering voor verborgen gebreken is slechts ontvankelijk indien ze wordt ingesteld binnen 6 maanden na ontdekking van het gebrek. De aansprakelijkheid van STABCO voor licht verborgen gebreken is conventioneel beperkt tot één jaar na de voorlopige oplevering. Bovendien kan, ongeacht het voorgaande, de vrijwaringsplicht van STABCO m.b.t. de gebreken in de geleverde goederen zich niet verder uitstrekken dan deze van haar leveranciers. De schadeloosstelling kan bovendien niet meer bedragen dan het factuurbedrag voor het geleverde werk.

13. Elke annulering van de bestelling dient schriftelijk te gebeuren. In geval van annulatie van de bestelling, is de opdrachtgever een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 20% van de waarde van de bestelling, onverminderd het recht om de werkelijke schade aan te tonen indien die hoger ligt.

14. Er wordt een bankwaarborg van 5% gesteld door STABCO indien de klant hier naar vraagt en indien het offertebedrag boven de 20.000 euro is vastgesteld. De bankwaarborg wordt door de bank toegestuurd naar de klant. De bankwaarborg komt vrij 1 jaar na datum van de laatste factuur mbt het project. Inhoudingen van facturen als waarborg worden niet getolereerd.

15. STABCO verbindt zich ertoe de wettelijk verplichte verzekeringen af te sluiten. De klant verzekert op zijn kosten het werk door een ABR verzekering. De klant zal bedingen dat in de polis alle betrokken partijen zijn gedekt, alsook een afstand van verhaal voor alle verzekerden. De ABR – verzekering dient tevens te voorzien in een dekking van alle schade aan naburige panden, gebouwen of onroerende goederen. Ingeval de opdrachtnemer een fout zou hebben begaan, kan hem maximum een franchise van 5.000,-€ worden ten laste gelegd. De aansprakelijkheid zonder fout in het kader van artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek (abnormale burenhinder) is steeds ten laste van de klant en nooit ten laste van STABCO. Er wordt een overkoepelende polis door de hoofdaannemer afgesloten wat de 10-jarige aansprakelijkheid betreft, waarin STABCO is opgenomen. Indien dit niet het geval is, moet 14 dagen voor de aanvang van de werken, de architect van de klant STABCO er op wijzen om een polis af te sluiten. Deze polis zal doorgerekend worden aan de klant aan 4% van het totale offertebedrag van het project.

16. In geval van betwisting zijn enkel de Rechtbanken van Turnhout bevoegd en is het Belgisch recht toepasselijk.

Privacyverklaring overeenkomst en marketing

Uw persoonsgegevens (naam, e-mailadres, telefoonnummer) worden door Stabco BVBA  verwerkt, voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw opdracht/geplaatste bestelling, in het kader van diverse wettelijke plichten (onze aansprakelijkheid, bewaarplicht, boekhoudwet) en voor direct marketing (om u eventueel nieuwe diensten aan te bieden) op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. De verwerking gebeurt steeds door de zaakvoerder.

Wij delen U mee dat lopende de aan ons verleende opdracht/uitvoering van geplaatste bestelling, wij Uw gegevens niet kunnen wissen teneinde onze diensten te waarborgen. Na de beëindiging van de opdracht (eventueel door U), zijn wij verplicht Uw persoonsgegevens nog 10 jaar te bewaren in het kader van op ons van toepassing zijnde wettelijke plichten. De gegevens die wij alsdan van U bewaren en archiveren, zullen enkel de noodzakelijke zijn in het kader van de wettelijke plicht.

Wij dienen U er attent op te maken dat Uw persoonsgegevens door ons aan derde instanties kunnen worden meegedeeld in het kader van de aan ons verleende opdracht en in uitvoering van een wettelijke plicht. U kan ons steeds raadplegen hierover en wij zullen U alsdan meedelen bij welke instantie Uw gegevens zich bevinden.

Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op info@stabco.be. Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze laten verbeteren of laten wissen (dit laatste voor zover als mogelijk in het kader van de verleende opdracht/geplaatste bestelling en de wet).

Indien Uw aan ons overgedragen gegevens niet juist zouden zijn en U vraagt om correctie, kan U steeds, binnen de mate van het mogelijke, vragen dat de verwerking van de gegevens wordt beperkt.

Alle diensten die in het kader van de aan U door de Algemene Verordening Gegevensverwerking verleende rechten worden uitgevoerd, zijn, binnen de mate van het redelijke, kosteloos.

Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de webpagina die u op dit ogenblik bekijkt. Door de webpagina te gebruiken, gaat u automatisch akkoord met deze disclaimer.

De aanwezige inhoud op deze website (teksten, beeldmateriaal en links) is door Stabco met de grootst mogelijke zorg samengesteld om de correctheid ervan te verzekeren. Stabco kan echter niet aansprakelijkheid worden gesteld voor schade die kan ontstaan als gevolg van mogelijk onjuiste of onvolledige informatie.

Stabco is gerechtigd om te allen tijde wijzigingen of correcties aan te brengen aan de aanwezige inhoud, alsook het geheel of een gedeelte ervan te verwijderen.

Stabco is niet verantwoordelijk voor de aanwezige inhoud op bestanden die aan deze website zijn gekoppeld of op andere websites waarnaar wordt verwezen.

Op de aanwezige inhoud op deze website rust van rechtswege een auteursrecht en alle toepasselijke intellectuele eigendomsrechten blijven dus behouden. De inhoud of delen daarvan mogen niet worden gereproduceerd of worden gebruikt op publiek toegankelijke plaatsen, zonder voorgaande schriftelijke toestemming van Stabco. Niet-geautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de aanwezige inhoud of delen daarvan vormen een inbreuk daarop.

Indien u nog vragen of twijfels heeft, neem dan gerust contact op met Stabco. U vindt de contactgegevens op de contactpagina van deze website.

Cookie policy

Wat is een cookie?

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Gebruik van sessie cookies

Met behulp van een sessie cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw webbrowser afsluit.

Google Analytics

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.”

Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook en Twitter. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook respectievelijk Twitter zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van Facebook respectievelijk van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Twitter, Facebook, Google + en LinkedIn opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. LinkedIn, Twitter, Facebook en Google + stellen zich te houden aan de Privacy Shield principes en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Recht op inzage en correctie of verwijdering van jouw gegevens

Je hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van jouw gegevens. Zie hiervoor onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terug vinden in de instellingen van je browser.”

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.”

Verwijderen van tracking cookies geplaatst door derden

Sommige tracking cookies worden geplaatst door derden die onder meer via onze website advertenties aan je vertonen. Deze cookies kan je centraal verwijderen via Your Online Choices zodat ze niet bij een website van een derde teruggeplaatst worden.

MEER INFORMATIE OVER COOKIES?

Op de volgende websites kan je meer informatie over cookies vinden:

Cookies and you: https://www.cookiesandyou.com
Your Online Choices: http://www.youronlinechoices.eu

Informatie over de verwerking van uw persoonlijke gegevens door Albacross

Wij informeren u over de verwerking van persoonsgegevens namens Albacross Nordic AB ("Albacross").

Informatie die wordt verzameld via cookies die in uw apparaat zijn geplaatst en die kwalificeren als persoonlijke gegevens, wordt verwerkt door Albacross, een bedrijf dat leadidentificatie en advertentietargeting-diensten aanbiedt met kantoren in Stockholm en Krakau. Zie hieronder voor volledige contactgegevens.

Het doel van de verwerking van de persoonlijke gegevens is dat het Albacross in staat stelt om een ​​service aan ons en onze website te verbeteren (bijv. "Lead Generation" -service), door gegevens toe te voegen aan hun database over bedrijven. De Albacross-database zal naast "Leadgeneratie" worden gebruikt voor gerichte reclamedoeleinden naar bedrijven toe en voor dit doel worden gegevens overgedragen aan externe datadienstverleners. Voor de duidelijkheid: gerichte advertenties hebben betrekking op bedrijven, niet op individuen.

De gegevens die door Albacross worden verzameld en gebruikt om dit doel te bereiken, zijn informatie over het IP-adres van waaruit u onze website hebt bezocht en technische informatie waarmee Albacross verschillende bezoekers van hetzelfde IP-adres kan onderscheiden. Albacross slaat het domein op uit de formulierinvoer om het IP-adres te correleren met uw werkgever.

Raadpleeg het privacybeleid van Albacross voor de volledige informatie over onze verwerking van persoonlijke gegevens.

Albacross Nordic AB
Companyreg. nr 556942-7338
Tegelbacken 4A
111 52 Stockholm, Zweden
www.albacross.com - contact@albacross.com